วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553


อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายช่วยสืบค้น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เป็นอย่างยิ่ง แม้จะมีข้อดีอยู่มาก แต่เทคโนโลยีก็ต้องมีข้อจำกัดและมีผลกระทบต่อผู้ใช้ในหลายลักษณะ เช่น

1. ข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือนที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้รับสารที่ขาดวิจารณญาณหลงเชื่อ

2. การเสนอขายสินค้าผิดกฎหมาย ขายบริการทางเพศที่แอบแฝงอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3. โฆษณาชวนเชื่อของมิจฉาชีพทำให้ผู้รับสารไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. เป็นโรคติดอินเทอร์เน็ต (Webaholic) ซึ่งเป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่ง

5. มีปัญหาสุขภาพ ส่งผลเสียต่อระบบของร่างกายทั้งการกิจ การขับถ่าย การนอน และการออกกำลังกาย

6. ทำให้ขาดสังคม ขาดสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างและสังคม

สื่ออินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญมากในการสืบค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสาร เนื่องจากปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก ส่งผลให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา แม้อินเทอร์เน็ตจะมีบทบาทสำคัญมาก แต่ผู้ใช้เองก็ต้องรู้จักวิเคราะห์และประเมินข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วนเพื่อที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวัน